รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Electrochemical impedance spectroscopy of polyaniline sensor for contactless conductivity measurement

บทคัดย่อ ( Abstract )

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะของตัวตรวจวัดพอลิอะนิลีนโดยอาศัยเทคนิคอิมพีแดนซ์ เพื่อใช้ในการวัดการนำไฟฟ้าของสารละลายแอมโมเนียแบบที่ขั้วไฟฟ้าไม่สัมผัสกับสารที่ต้องการวัดโดยตรง รวมถึงทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มพอลิอะนิลีนด้วยเทคนิค อินฟาเรดสเปกโตรสโคปี และดูลักษณะของพื้นผิวของฟิล์มโดยอาศัยเทคนิคเอสอีเอ็ม การเตรียมตัวตรวจวัดพอลีอะนิลีนทำได้ในสภาวะกรดกำมะถันเคลือบเป็นฟิล์มภายในผิวหลอดแก้วยาว 6 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้โลหะทองแดงพันรอบหลอดแก้วทำเป็นขั้วไฟฟ้า จากการวิจัยพบว่า อนุภาคของพอลิอะนิลีนที่เตรียมได้มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรกระจายอยู่ทั่วไปในหลอดแก้ว สเปกตรัมของฟิล์มพอลิอะนีลีนสอดคล้องกับหมู่ฟังก์ชันที่มีในโครงสร้างทางเคมีของพอลิอะนิลีน ความสามารถในการนำไฟฟ้าของฟิล์มพอลิอะนิลีนเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะเป็นการวัดการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสสารภายใต้สภาวะในการควบคุมศักย์ที่ 0.5 โวลต์ ความถี่ 1000 กิโลเฮิร์ต ยืนยันได้จากไนควิสต์พล็อตที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของไอออนเกิดขึ้นที่เซลไฟฟ้า สามารถวัดปริมาณแอมโมเนียได้ในระดับมิลลิโมลาร์

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • รศ.อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-04-18 04:00:05