รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา
  • Dr.Thanawan Viengsima
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • thanawan.v@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาการนำวัสดุไม้ที่เหลือใช้จากงานภาคอุตสาหกรรมมาพัฒนาชุด ปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท ศึกษาประเภทของไม้และการใช้ประโยชน์ที่จะนำมา ออกแบบผลิตเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบสำหรับชุดปฏิบัติการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเครื่องมือช่างได้อย่างเป็น ระเบียบ มีความสะดวกในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การจัดเก็บเครื่องมือ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จากการศึกษา รูปแบบพัฒนาเพื่อผลิตต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยวิธีการสัมภาษณ์และใช้แบบประเมินได้ข้อสรุปเรื่องการผลิต และการออกแบบ จากรูปแบบงานที่ผู้วิจัยได้ให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจว่ามีความเหมาะสม ผู้วิจัยได้นำรูปแบบที่ตรวจแก้แล้วมาผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นผลงานจริง ได้ทำ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบงานเฟอร์นิเจอร์ ประชากรตัวอย่าง มีจำนวน 33 คน คณาจารย์ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 คน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน ซึ่งได้ผลดังนี้ ผลของการประเมินความ พึงพอใจในด้านคุณค่าและประโยชน์โดยรวม อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.35 ด้าน กระบวนการพัฒนาโดยรวม อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.25 และด้านการออกแบบโดยรวม อยู่ ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.21

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ธนวรรณ เวียงสีมา, กิตติพิชญ์ อุดมลาภ, เจษฎา แซ่จัง, ชญาวัต หัตถา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2020-08-17 04:07:41