รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ดร. ประนัดฎา พิมสี
  • Pranudda PIMSEE
  • สาขา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • -
  • pranudda.p@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนดิจิตัล ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนตลาดบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สมโภช ภู่พีระสุพงษ์ กรรณิการ์ พิมพ์รส สุภาภรณ์ คางคำ ประนัดฎา พิมสี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-23 06:06:41