รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
  • PATIPAK PHUNUDOM
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • patipak.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การขจัดความขุ่นของตะกอนในน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ด้วยสารรวมตะกอน

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในการรวมตะกอนสารปนเปื้อนของน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ที่ผ่านการกรอง แปรผันชนิดและปริมาณของสารรวมตะกอน ทดสอบด้วยวิธีจาร์เทสต์ สารเคมีที่ใช้ทดสอบคือ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 10% และโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10% ผลการทดลองพบว่าในกระบวนการรวมตะกอนสารเคมีที่มีสภาวะที่เหมาะสมในการรวมตะกอนในน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ คือ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 10% ปริมาณ 6 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการรวมตะกอน คือ ร้อยละ 61.8 และโพลิอลูมิเนียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 10 % ปริมาณ 8 ml มีประสิทธิภาพในการรวมตะกอนมากที่สุด ร้อยละ 86.8

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
  • ไพบูลย์ กลมกล่อม

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 02:36:09