รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ดร. พลวัต นิวเคลียร์
  • PAULWATT NUCLEAR
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • paulwatt.n@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

Butenolide and Furandione from an Endophytic Aspergillus terreus

บทคัดย่อ ( Abstract )

A new butenolide, aspernolide D (1), and furandione, asperterone (2), together with four known butenolides, butyrolactones I—IV and aspernolide B, were obtained from cultures of the endophytic fungus Aspergillus terreus, isolated from the flowering plant Mammea siamensis. The structures of these compounds were elucidated by analysis of NMR spectroscopic and mass spectrometric data.

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • Paulwatt NUCLEAR, Damrong SOMMIT, Nattawut BOONYUEN, and Khanitha PUDHOM