รายละเอียดวารสารวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การใช้น ้ามันกรดที่ได้จากกระบวนการผลิตน ้ามันถั่วเหลืองเป็นสารตั งต้นในการผลิตไบโอดีเซล ด้วยกระบวนการแบบ 3 ขั นตอน

บทคัดย่อ ( Abstract )

บทคัดย่อ ในปัจจุบันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่ส าคัญส าหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยในการผลิตไบโอดีเซลนั้นการใช้สาร ตั้งต้นที่มีราคาถูกอย่างเช่นน้ ามันประกอบอาหารที่ใช้แล้ว น้ ามันพืชที่มีกรดไขมันอิสระสูงและน้ ามันกรดที่ได้จากกระบวนการ ผลิตน้ ามันพืชอาจช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ โดยในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดที่ได้จาก กระบวนการผลิตน้ ามันถั่วเหลือง ซึ่งน้ ามันกรดมีปริมาณกรดไขมันอิสระเริ่มต้น 72 % โดยน้ าหนัก โดยกระบวนการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นการเปลี่ยนกรดไขมันอิสระในน้ ามันกรดไปเป็นเมทิลเอสเทอร์ด้วยปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชันกับเมทานอลโดยใช้ Purolite CT275DR เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ส่วนขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนของการก าจัดกรด ไขมันอิสระที่เหลือโดยการท าปฏิกิริยาการสะเทินระหว่างกรดไขมันอิสระกับสารละลาย 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ โดย ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของพารามิเตอร์ชนิดต่างๆ ที่มีต่อกระบวนการรวมทั้งหาภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยา ซึ่ง พารามิเตอร์ที่ท าการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้แก่ ปริมาณเมทานอล ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาและเวลาในการเกิดปฏิกิริยา โดยในทั้งสองขั้นตอนจะก าหนดให้อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาคงที่ที่ 60 oซ ส่วนพารามิเตอร์ที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 3 คือ ปริมาณของสารละลาย 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ ามันกรด ลดลงเหลือ 0.46 % โดยน้ าหนักภายใต้ภาวะที่เหมาะสม โดยในขั้นตอนที่ 1 และ 2 พารามิเตอร์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ปริมาณ ตัวเร่งปฏิกิริยาและเวลาในการเกิดปฏิกิริยาจะให้ผลในเชิงบวกต่อปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันอิสระ ในขณะที่ ปริมาณเมทานอลจะให้ผลในเชิงลบเมื่อใช้ปริมาณมากกว่าปริมาณที่เหมาะสม ส่วนในขั้นตอนที่ 3 ปริมาณของสารละลาย 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ผลในเชิงบวกต่อการเกิดปฏิกิริยาการสะเทิน ยกเว้นเมื่อใช้ในปริมาณที่มากเกินไป โดยไบโอดีเซล ที่ได้จะถูกน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • ปิยะณัฐ จะดี
  • รภัสสา เกษแก้ว
  • ณิชชาอร ชูเมือง
  • สมพร ติยะศรี
  • ปิยนุช นาคพงศ์