รายละเอียดวารสารวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายปริมาณน้อยเพื่อวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในขนมจีน

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาการสกัดด้วยตัวทำละลายผสมระหว่างเมทานอลกับน้ำ เพื่อวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในเส้นขนมจีน โดยทำการสกัด ด้วยการสกัดด้วยทำละลายปริมาณน้อย (0.25 มิลลิลิตร) ร่วมกับการหมุนเหวี่ยง (Relative centrifuge force, RCF 1000g) เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ด้วยเฟสเคลื่อนที่เป็นอะซิโตไนไตรล์กับอะซิเตทบัฟเฟอร์ (อัตราส่วน 60 ต่อ 40) ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบสัญญาณที่วัดได้ตอบสนองต่อความเข้มข้นโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 0.9999 ค่าความแม่นยำในการวิเคราะห์ (Repeatability) ที่แสดงในรูปร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ของเวลาหน่วงสารและพื้นที่ใต้พีก เท่ากับ 0.02 และ 1.82 ตามลำดับ ขีดจำกัดในการตรวจวัด (LOD) และขีดจำกัดการวิเคราะห์ปริมาณ (LOQ) มีค่าเท่ากับ 56.96 และ 189.86 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลำดับ จากผลการศึกษาการพัฒนาวิธีพบว่า การสกัดด้วยทำละลายปริมาณน้อยร่วมกับการหมุนเหวี่ยง สามารถวิเคราะห์กรดเบนโซอิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว โดยปริมาณของกรดเบนโซอิกที่วิเคราะห์ได้ในตัวอย่างมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (น้อยกว่า 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )