รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. จิตรกร ผดุง
  • jittrakorn phadung
  • สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • -
  • jittrakorn.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การศึกษากระบวนการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง “วัดมังกรกมลาวาส”

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษากระบวนการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง “วัดมังกรกมลาวาส” มีวัตถุประสงค์¬ 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง “วัดมังกรกมลวาส” และ 2. เพื่อผลิตสารคดี วีดิทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาให้ผู้ชมได้เห็นถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมจีน วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารคดีวีดิทัศน์ และประเด็นในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และปฏิมากรรม จากนั้นจัดทำบทและเสนอตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำมาวางแผนถ่ายทำ จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อสารคดี จำนวน 3 คน ประเมินด้านเนื้อหารายการและเทคนิคการผลิต หลังจากนั้นนำมาประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ประเมินด้านการรับรู้และเข้าใจในเนื้อหาและด้านความพึงพอใจด้านการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามชนิด มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสื่อสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง “วัดมังกรกมลาวาส” โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านเนื้อหารายการ มีค่าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเทคนิคการผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.08 อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลการประเมินสื่อสารคดีวีดิทัศน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านความพึงพอใจด้านการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการรับรู้และเข้าใจในเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • จิตรกร ผดุง
  • เบญจมาศ โตจิราการ
  • เบญจรัตน์ ศรีสุวรรณ

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-10-11 02:40:21