รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ น้ำมันงาสกัดเย็น ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร

บทคัดย่อ ( Abstract )

การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันงาสกัดเย็น ศูนย์ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์1) เพื่อออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่ม มูลค่าของสินค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อ ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสรุปปัญหาความ ต้องการของผู้ประกอบการแล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลความพึง พอใจในการออกแบบคือ บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพบว่าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งได้โดยผู้วิจัยจึงได้ เสนอแนะในเรื่องของการบรรจุน้ำมันงาที่มากเกินไป ฝาจุกปิดที่ไม่ตรงกับขนาดขวด การใช้สติ๊กเกอร์แบบไม่กันน้ำและควรปิด ผนึกฟอยล์ก่อนปิดด้วยฝาและในการเปลี่ยนจากขวดบรรจุเดิมที่เป็นแบบสีใสมาเป็นแบบสีชาซึ่งช่วยในการป้องกันแสงแดดที่จะทำ ให้น้ำมันงานั้นเสื่อม ทำให้มองไม่เห็นสีของน้ำมันงาที่ไม่สม่ำเสมอและการใช้ขวดสีชายังช่วยให้ของสินค้าดูมีราคาสูงขึ้น ด้านการ ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่ทันสมัยทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการออกแบบฉลากและบรรจุ ภัณฑ์ ด้านการออกแบบลวดลายเป็นที่ต้องการของลูกค้า (x̅ = 4.03, SD = 0.66) บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม (x̅ = 3.96, SD = 0.66) ตราสัญลักษณ์ของสินค้าเป็นที่ยอมรับ (x̅ = 4.20, SD = 0.66) ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะประจำท้องถิ่น (x̅ = 4.0

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-21 02:41:50