รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู
  • Prasert Phaochoo
  • สาขา คณิตศาสตร์
  • -
  • prasert.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการมองเห็นสีของการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้โอเพนซีวี

บทคัดย่อ ( Abstract )

Development of software for computer vision system which does not depend upon computer platforms can be accomplished by appropriate programming language. This paper presents the computational method for color vision of coffee bean roasting using the open source of C++ programing language. Digital image processing is performed on the image file recording in secondary memory unit of computer system. The programmatic object of image file is created by the library of OpenCV (open source computer vision) using HSV (hue-saturationvalue) color space where the color channels separate into the instances of object-oriented programming. The histogram equalization operates on selected instance for intensity stretching before all of them are modeled with discrete probability distribution of color intensity in red green and blue. The numerical color representations of roast coffee beans are determined by expected values and standard deviation of random variables. The developed program can execute in both personal computer and Raspberry Pi computer single board with Widows and Linux operating system respectively.

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประเสริฐ เผ่าชู
  • รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย