รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต

บทคัดย่อ ( Abstract )

โครงการวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาระบบโมบายอิเล็กโทรสปินนิ่งที่ราคาถูกสำหรับการสังเคราะห์เส้นใยระดับนาโน ระบบอิเล็กโทรสปินนิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมีการวางตัวของเข็มฉีดในแนวนอน และมีมอเตอร์ที่ช่วยในการทำงานของระบบควบคุมการฉีดสารละลายโดยปราศจากระบบปั้มฉีดสารละลายจากภายนอก เพื่อหาเงื่อนไขเริ่มต้นที่เหมาะสมของการสังเคราะห์เส้นใยนาโน ระยะห่างระหว่างเข็มกับเป้าถูกศึกษา ใช้สารละลาย PVA ที่ความเข้มข้น 8wt%, แรงดันไฟฟ้า 13 kV ที่ระยะทางต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 8-18 cm ภาพถ่ายจาก SEM แสดงให้เห็นเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยที่สุดของเส้นใยเท่ากับ 119 นาโนเมตร ที่ระยะห่างเท่ากับ 10 เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 119-240 นาโนเมตร ความศึกษาเข้มข้นของสารละลาย PVA, PEO และ PCLแต่ละความเข้มคนที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยของ PVA ที่ความเข้มข้น 8 wt% และ 12 wt% มีค่าอยู่ในช่วง 127-197 นาโนเมตร และ 222-402 นาโนเมตร ตามลำดับ เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยของ PCL ที่ความเข้มข้น 20 wt% มีค่าอยู่ในช่วง 32-60 นาโนเมตร สำหรับสารละลาย PEO at 2 wt% และ 4wt% ไม่สามารถฟอร์มตัวในรูปเส้นใยได้

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ภัทริณี คลุมดวง
  • ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-23 07:14:12