รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา
  • Dr.Thanawan Viengsima
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • thanawan.v@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ

บทคัดย่อ ( Abstract )

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี มี รายวิชาโครงงานเป็นรายวิชาชีพสุดท้ายที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งใน รายวิชาดังกล่าวประสบปัญหาในหลายเรื่องเช่น นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงงานไม่มีความเหมาะสมกับการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาทำโครงงานไม่บรรลุผลตามระยะเวลาที่กำหนด โครงงานบางโครงงานล้มเหลวไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปให้จบโครงงาน หรือการขาดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงงานที่เหมาะสม ฯลฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางทีมผู้สอนดำเนินการได้นำแนวทางของที่เครือบริษัทซีเมนต์ไทย (SCG) ที่ได้ดำเนินการการจัดการความรู้(Knowledge Management) มาใช้และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ มา ประยุกต์ใช้ในรายวิชาโครงงานด้วย 5 กิจกรรมดังนี้ 1) การสำรวจตัวเองของนักศึกษา 2) การสำรวจตัวเองของ คณาจารย์ประจำ 3) การจับคู่ความรู้ 4) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 5) ระบบการให้คำปรึกษาผ่าน social media online พบว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ให้เกิดการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน นักศึกษามีความสำเร็จในการทำโครงงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผล ให้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่าน(ปีการศึกษา 2559) มีจำนวน 21 คนสูงกว่าจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2558 ที่มีจำนวนเพียง 13 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 161% ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง, ดิเรก กาญจนรูจี, สูนฤต เงินส่งเสริม, ธนวรรณ เวียงสีมา, กิตติ จรินทร์ทอง, สุริยา สงค์อินทร์