รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติ

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติด้วยรูปแบบ Website และ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author 2.เพื่อประเมินรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติรูปแบบ Website และ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author 3.เพื่อประเมินคุณภาพสื่อหลายมิติเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกรูปแบบ Website และ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังชมสื่อหลายมิติในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกรูปแบบ Website และ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author การดำเนินงานในการทดลองโดยพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติ ประเมินหาความเหมาะสมในการนำรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติไปใช้ โดยอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 4 ท่าน ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ปรับปรุงแก้ไข และนำไปวัดความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลังชมสื่อหลายมิติในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก จำนวน 100 คน ผลการดำเนินงาน ได้กำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติ ให้มีลักษณะเชิงรุก คือ Hyperlink , Access , Content และ One Stop Service จากผลการประเมินความเหมาะสมในการนำรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติไปใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.62 และนำไปประเมินคุณภาพของสื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติ ซึ่งผลการประเมินสื่อมีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 วัดความพึงพอใจหลังชมสื่อหลายมิติในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก พบว่าสื่อรูปแบบเว็บไซต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนสื่อรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ iBooks Author มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • สุญาณี เดชทองพงษ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-17 02:39:08