รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การสร้างชุดทดลอง เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบลงมือปฏิบัติ

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยเรื่อง ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสสลับ แบบลงมือปฏิบัติ เป็นชุดทดลองเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ ประกอบด้วย (1) การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ และ ศึกษาผลของความถี่จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับกับค่าความต้านทาน ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ (XL) และ ความต้านทานเชิงความจุ (XC) โดยผลจากการทดลองพบว่า ความถี่ไม่มีผลต่อค่าความต้านทาน ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ (XL) มีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าความถี่จากแหล่งกำเนิด และ ความต้านทานเชิงความจุ (XC) มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มค่าความถี่จากแหล่งกำเนิด (2) การวัดมุมเฟสของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (3) การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของวงจรอนุกรม RLC และ มุมเฟสระหว่างกระแสไฟฟ้ารวมและความต่างศักย์รวม โดยผลจากการการวัดค่าจากชุดทดลองได้ผลดังนี้Iรวม = 3.98 mA, VR = 3.85 V, VL = 2.43 V, VC = 4.41V และ มุมเฟส = 27.27 องศา และ (4) การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ของวงจรขนาน RLC และ มุมเฟสระหว่างกระแสไฟฟ้ารวมและความต่างศักย์รวมโดยผลจากการการวัดค่าจากชุดทดลองได้ผลดังนี้ โดยผลจากการการวัดค่าจากชุดทดลองได้ผลดังนี้Iรวม = 11.93 mA, IR = 4.94 A, IL = 7.89 A, IC = 17.57 A และ มุมเฟส = 67.50 องศา

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง
  • อภิชาติ พองพลา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-23 07:52:43