รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์
  • Surawit Nantakarat
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสกัดสารสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติและนำไปผลิตผงสีที่เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมุ่งศึกษาเฉพาะการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตรที่มีสีเหมือนหรือใกล้เคียงกับแม่สีหลักที่ใช้ในระบบการพิมพ์ ได้แก่ สีม่วงแดง สีเหลือง สีน้ำเงินเขียว และสีดำ ที่เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำไปใช้ของสารละลายสี โดยสังเกตจากค่าความแตกต่างสี (∆E) ของสารละลายสีที่มีความใกล้เคียงกับค่าสีตามมาตรฐาน ISO 12647-6 และนำมาตรวจสอบสารตกค้างในผงสี ผลการวิจัยพบว่า การสกัดสารสีด้วยวิธีการต้มวัสดุธรรมชาติในตัวทำละลายน้ำเป็นวิธีการสกัดสารสีที่เหมาะสมที่สุดในงานวิจัยนี้ และวัสดุธรรมชาติที่ให้สารสีม่วงแดง สีเหลือง สีน้ำเงินเขียว และสีดำ ที่มีค่าสีใกล้เคียงกับค่าสีมาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ ดอกกระเจี๊ยบแดง ดอกคำฝอย ดอกอัญชันแห้ง และกาแฟผสมกับดอกอัญชันแห้ง ตามลำดับ และเมื่อนำสารสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติไปทำการผลิตเป็นผงสี พบว่า เมื่อเติมสารตัวพาจำพวกมอลโตเด็กซ์ตรินลงในสารสกัดสีก่อนการทำแห้งพ่นฝอยจะทำให้ได้ปริมาณผงสีสีม่วงแดง สีเหลือง สีน้ำเงินเขียว และสีดำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 71, 49, 15 และ 8 ตามลำดับ แต่ส่งผลให้มีค่าความแตกต่างสีเพิ่มขึ้น ยกเว้นสีน้ำเงินเขียวที่มีค่าความแตกต่างสีลดลง และจากการตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้างในผงสี พบว่า มีเฉพาะผงสีสีม่วงแดงและสีเหลือง ตรวจพบแคดเมียมตกค้างแต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตผงสีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น ผงสีที่ผลิตได้จึงสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารได้

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สุรวิทย์ นันทการัตน์
  • ภาณุภัทร ตางาม
  • อนัญญา ไทยบุญนาค
  • บุญชัย ด้วงสวัสดิ์
  • สุวรรณา รุ่งเรือง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-23 19:09:58