รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

รู้เท่า รู้ทันสื่อของเยาวชนไทย

บทคัดย่อ ( Abstract )

สิ่งที่ต้องเร่งสร้าง คือการให้การศึกษาแก่ผู้รับสื่อ คำนิยามและลักษณะนักบริโภคข่าวสาร ในยุคที่เทคโนโลยีหลอมรามสื่อเราไม่ไม่สามารถปิดกั้นการรับสื่อ จึงสร้างการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี