รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

เก้าอี้การยศาสตร์

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษาเก้าอี้การยศาสตร์เป็นการศึกษาแนวโน้มการออกแบบเก้าอี้ที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคโดย พิจารณาสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเป็นฐานความรู้ของนักออกแบบและผู้วิจัยในการออกแบบแบบเก้าอี้การยศาสตร์โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆต่อไปในบทความนี้ได้กล่าวถึงเก้าอี้การยศาสตร์ที่มีการออกแบบสำหรับคนทำงานในสำนักงานโดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น1)ความรู้ทั่วไปและประโยชน์ของเก้าอี้การยศาสตร์2)สาเหตุที่ต้องมีการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคคือการนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือนั่งโค้งงอเป็นเวลานานๆโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถซึ่งจะนำไปสู่อาการปวดหลังไหล่และคอการปวดหลังเกิดจากการที่กระดูกสันหลังเกิดการกดทับเป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดแรงดันภายในกระดูกสันหลังเมื่อเจลระหว่างข้อต่อถูกกดทับเวลานานๆ ก็จะนำไปสู่การเสื่อมของกระดูกสันหลังตามมา3)การออกแบบและพัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการและ ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานโดยการออกแบบเก้าอี้การยศาสตร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนำหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการออกแบบและผลิต

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล