รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การเรียนการสอนแบบร่วมมือกันบนเว็บเควสท์

บทคัดย่อ ( Abstract )

การเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายเป็นการประยุกต์วิธีการสอนแบบพุทธิพิสัย (Cognitive) ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนแบบสรรคนิยม (Constructivist) และการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative Learning) เว็บเควสท์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนบนเว็บ จุดเด่นของการเรียนการสอนบนเว็บคือมีฐานข้อมูลให้เสาะแสวงหาความรู้และสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบของความร่วม นอกจากนี้เว็บเควสท์ส่งเสริมและก่อให้เกิดความคิดเชิงวิพากา์ (Critical Thinking) เว็ปเควสม์จะประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นภารกิจ ขั้นกระบวนการขั้นชี้แหล่งความรู้ ขั้นประเมินผล ขั้นสรุป

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี