รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. มนต์ชัย น้อยคำสิน
  • Monchai Noikumsin
  • สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • 0812688654
  • monchai.n@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบทีมเป็นฐานและการเรียนแบบบรรยายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนแบบทีมเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนแบบทีมเป็นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชั้นปีที่ 1 จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 1.1) แบบทดสอบความพร้อมรายบุคคล (Individual Readiness Assurance Test: I-RAT) และรายกลุ่ม (Group Readiness Assurance Test: G-RAT) (I-RATและ G-RAT เป็นชุดเดียวกัน) 1.2) เอกสารประกอบการเรียนและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 1.3) กระดาษคาตอบแบบให้ผลตอบกลับทันที (Immediate Feedback Assessment Technique: IF-AT) 1.4) โจทย์ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ (Application exercise) และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 2.1) แบบทดสอบหลังการเรียน เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 2.2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบทีมเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนแบบทีมเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (x = 10.88) สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบบรรยาย (x = 9.23) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษาในกลุ่มที่เรียนแบบทีมเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษาในกลุ่มที่เรียนแบบทีมเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.27)

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • สินีภรณ์ วัฒนจินดา
  • จิตรกร ผดุง
  • มนต์ชัย น้อยคำสิน