รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Synthesis of biodiesel from Irvingia malayana seed oil.

บทคัดย่อ ( Abstract )

Because of the increasing of fossil oil prices, reducing petroleum reserves and the environmental concern of emission gases from fossil fueled engines, biodiesel has been used as a renewable energy source in recent years. In this research, the study of synthesis biodiesel from Irvingia malayana seed oil (Krabok oil) by transesterification reaction with methanol and potassium hydroxide as catalyst were investigated. The parameters that affect on transesterification reaction consist of the ratio of methanol and krabok oil, the concentration of catalyst, reaction temperature and reaction time were studies. The preliminary results shown that the optimum conditions for the synthesis biodiesel from Krabok oil by transesterification reaction were the mole ratio of methanol and krabok oil 8:1, the concentration of catalyst 1%, reaction temperature of 60 C and reaction time of 120 minutes. The content of methyl ester of Krabok biodiesel was determined by gas chromatography (GC) to be 98% under the optimum condition. The obtained biodiesel was then tested for its fuel properties. The result showed the feasibility of Krabok oil as a new suitable raw material for biodiesel preparation

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุษารัตน์ คำทับทิม
  • อทิตยา ศิริภิญญานนท์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-03-09 03:42:55