รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ประภาพร ร้อยพรมมา
  • Prapaporn Roipromma Roipromma
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • prapaporn.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนานวัตกรรมกาแฟสกัดเย็นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดชุมพร

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประภาพร ร้อยพรมมา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-21 06:06:52