รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

Syntheses, characterization and biological studies of copper(II) complexes of guanidine derivatives containing ciprofloxacin ligand

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อาทิตยา มีหนองหว้า
  • รศ.ดร.อัญชุลี ฉวีราช

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-07-22 09:38:15