รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของหมึกพิมพ์กราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์สกรีน

บทคัดย่อ ( Abstract )

โครงการวิจัยนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในประเด็น การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ โดยเป็นการส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในประเด็น การยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่มีเป้าประสงค์การเพิ่มมูลค่างานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้กลยุทธ์การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนาหมึกพิมพ์กราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์สกรีน สามารถดำเนินการได้ภายใต้ความดันบรรยากาศ ที่อุณหภูมิห้อง ทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าระบบการเคลือบฟิล์มอื่น ๆ สำหรับงานเซ็นเซอร์แก๊ส เช่น การตกสะสมไอเชิงเคมี (Chemical vapor deposition; CVD) การระเหย (Evaporation) หรือ การสปัตเตอริง (Sputtering) การเปรียบเทียบกระบวนการที่ใช้สังเคราะห์อนุภาคนาโน แสดงดังตารางที่ 1 ตัวอย่างทั้งหมด จะถูกทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สระเหยง่ายชนิดต่าง ๆ เช่น แอมโมเนีย โทลูอีน เมทานอล เอทานอล เบนซิน อะซีโทน เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกวัสดุสำหรับการทำชั้นฟิล์มเพื่อประดิษฐ์เซ็นเซอร์แก๊สที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตได้รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุดมเดช ภักดี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-09-07 09:22:13