รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์
  • Surawit Nantakarat
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

สมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยเรื่อง สมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความต้องการสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ และทักษะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยใช้การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) จากผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ 3 กลุ่ม ที่มีต่อสมรรถนะทางวิชาชีพด้านความรู้ และทักษะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ผลิตด้วยระบบออฟเซต ระบบเฟล็กโซกราฟี และระบบสกรีน จำนวน 107 ราย จากสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีความต้องการสมรรถนะทางวิชาชีพด้านความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ด้านความรู้ทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้พื้นฐาน และความรู้เฉพาะด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ส่วนสมรรถนะทางวิชาชีพด้านทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ทั้งด้านทักษะทั่วไป ทักษะพื้นฐาน และทักษะเฉพาะด้าน มีความต้องการอยู่ในระดับมาก และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สุรวิทย์ นันทการัตน์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-23 19:46:40