รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องแต่งกายโดยใช้อัตลักษณ์จากเรือกอและ

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มีวัตุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องแต่งกายโดยใช้อัต ลักษณ์จากเรือกอและภายใต้แบรนด์เภตรา 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องแต่งกายโดยใช้อัตลักษณ์จากเรือกอและภายใต้แบรนด์เภตรา กลุ่ม ตัวอย่างคือ ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 30 คน ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย 15 คน และชาวต่างชาติ 15 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินความพึงพอใจ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องแต่งกายโดยใช้อัตลักษณ์จากเรือกอ และ มีการน าลวดลายบนเรือกอและที่ผสมผสานศิลปะไทย จีน อิสลามโดยใช้ลวดลายของสัตว์หิมพานต์ ลายเรขาคณิต ลายไทยและลายพรรณไม้น ามาตัดทอนรูปทรงโดยการน าสีโทนร้ อน สีโทนเย็นและสีตรง ข้ามกันมาท าการออกแบบ 2) ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาว ไทย 15 คน และชาวต่างชาติ 15 คนดังนี ้ ด้านความสวยงาม ด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการใช้งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • นารีรัตน์ อบเชย
  • ปาณิศา เจริญสุข

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-21 02:54:49