รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์
 • Surawit Nantakarat
 • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
 • -
 • surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ กรณีศึกษา ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ สำหรับบุคคลทั่วไป และเพื่อทดสอบการยอมรับชุดเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ กรณีศึกษา ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับอ่านหนังสือ สาหรับบุคคลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์เพื่อการพาณิชย์จานวน 30 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดโต๊ะ เก้าอี้ ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำนวน 3 แบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ กรณีศึกษา ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ สำหรับบุคคลทั่วไป ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านรูปทรง/รูปแบบ ด้านโครงสร้าง ด้านวัสดุที่ใช้ ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจใน แบบที่ 3 มากที่สุด รองลงมาคือแบบที่ 2 และแบบที่ 1 ตามลำดับ ซึ่งในจำนวน 3 แบบ มีอย่างน้อย 1 แบบ ที่มีความพึงพอใจแตกต่างจากแบบอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ระหว่างแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 และระหว่างแบบที่ 1 กับแบบที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระหว่างแบบที่ 2 กับแบบที่ 3 มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • สุรวิทย์ นันทการัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ แดงศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์ นวพรไพศาล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย สงวนทรัพย์
 • สุริยา สงค์อินทร์
 • ธรรมรัตน์ เหลืองเจริญรัตน์
 • ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-14 15:57:49