รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข
  • Phatchani Srikhumsuk
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • phatchani.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Barringtonia, Careya และ Couroupita (Lecythidaceae) ในประเทศไทย (Comparative leaf anatomy of Barringtonia, Careya and Couroupita (Lecythidaceae)

บทคัดย่อ ( Abstract )

ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของใบพืชวงศ์ Lecythidaceae ในประเทศไทยจำนวน 3 สกุล 10 ชนิด ได้แก่ สกุล Barringtonia 8 ชนิด สกุล Careya และสกุล Couroupita สกุลละ 1 ชนิด จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะโครงสร้างของแผ่นใบ และก้านใบสามารถนำมาใช้ในการระบุพืชระดับสกุลได้ และพบลักษณะสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการระบุชนิดพืชในสกุล Barringtonia ได้แก่ การมีหรือไม่มีรยางค์บนเนื้อเยื่อชั้นผิวด้านล่าง รูปร่างของเซลล์ชั้นผิว ตำแหน่งปากใบ จำนวนชั้นของแพลิเซด รูปร่างของมัดท่อลำเลียงในก้านใบ และการมีหรือไม่มีผลึก หรือเซลล์หลั่ง

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • พัชณี ศรีคำสุข
  • ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
  • พันธ์ทิวา กระจาย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-22 15:17:19