รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • rutairat.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การประยุกต์ใช้เพปไทด์สังเคราะห์เพื่อยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน

บทคัดย่อ ( Abstract )

เพปไทด์สังเคราะห์มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสามารถในการยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของเพปไทด์สังเคราะห์ที่ได้จากการย่อยเซลล์ไซยาโนแบคทีเรียม Synechococcus sp. VDW โดยศึกษาการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนส ศึกษาความเป็นพิษของเพปไทด์สังเคราะห์ต่อเซลล์มะเร็งผิวหนังของหนู (B16F10) ศึกษาการยับยั้งการแสดงออกของยีน TYR, TRP-1,TRP-2 และ MITF ภายในเซลล์ B16F10 และศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเม็ดสีเมลานินในปลาม้าลาย ผลการศึกษาพบว่าเพปไทด์สังเคราะห์ที่มีลำดับกรดอะมิโน AILQSYSAGKTK มีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีเนสเมื่อใช้ L-dopa เป็นสารตั้งต้น นอกจากนี้ เพปไทด์สังเคราะห์เส้นนี้ยังไม่เป็นพิษต่อเซลล์เมื่อทำการทดสอบด้วยวิธี MTT ในเซลล์มะเร็งผิวหนังของหนู (B16F10) และมีความสามารถในการยับยั้งการแสดงออกของยีน TYR, TRP-1, TRP-2 และ MITF ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีผลในการยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินในปลาม้าลายได้ก็ตาม ดังนั้นผลจากงานวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้กับงานวิจัยอื่นๆ ที่จะทำในอนาคตได้เป็นอย่างดี

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-10-24 11:18:05