รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

เครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่

บทคัดย่อ ( Abstract )

Live Webcasting เป็นการบูรณาการทางเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) เทคโนโลยีฐานข้อมุล (Database Technology) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรื (Computing Technology) และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร (Communication Technology) เข้าด้วยกัน ทำให้รูปแบบและโครงสร้างของสื่อที่เป็นมัลติมีเดียเปลี่ยนไป ลักาณะของเครื่องมือการเรียนรู้ Webcasting แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่าย และ ระบบการถ่ายทำและบันทึกเทปแบบเคลื่อนที่

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี