รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

The Development and Efficiency Validation of Computer-Assisted Instruction For English 1 Course

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน นำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะเนื้อหาที่แบ่งเป็นโมดูล จำนวน 4 โมดูล ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 มีประสิทธิภาพ 87.42 / 80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนยสอน ด้านเนื้อหาและแบบฝึกหัด ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉลี่ย 3.43 โดยรวมอยู่ในระดับดี

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • กุลชยา พงษ์แสวง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-19 03:29:20