รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
  • Akravuti Chindanuruks
  • สาขา คณิตศาสตร์
  • -
  • akravuti.c@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 2) เปรียบเทียบความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ทดลองเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555 ที่มีคะแนนพื้นฐานคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 50% จำนวน 285 คน กลุ่มตัวอย่างมี 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 สุ่มมาจำนวน 3 คน ระยะที่ 2 สุ่มมาจำนวน 10 คน และระยะที่ 3 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ และ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบใช้ที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ จากการทดลองภาคสนาม มีค่า E1/E2 เป็น 89/78 2) ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนใช้บทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับ ‘มาก’ รายข้ออยู่ในระดับมากได้แก่ ภาษาและเสียงที่ใช้มีความชัดเจน บทเรียน ช่วยให้มีความรู้ และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในวิชาชีพได้ ส่วนรายข้อที่อยู่ในระดับ ‘มากที่สุด’ ได้แก่ VDO การสอนทำให้เข้าใจเนื้อหา เนื้อหาและตัวอย่างประจำหน่วยมีประโยชน์ ช่วยให้ทำแบบฝึกหัดได้ และนำไปใช้เป็นพื้นฐานในวิชาแคลคูลัสได้

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
  • เอื้อมฟ้า นาคโต

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-25 07:47:46