รายละเอียดวารสารวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การสกัดด้วยด่างและการวิเคราะห์กรดเฟรูลิกอิสระในข้าวโพดหวาน

บทคัดย่อ ( Abstract )

กรดเฟรูลิก (Ferulic acid) เป็นสารฟีนอลิกหลักในข้าวโพดหวาน มีฤทธิ์ทางชีวภาพและมีคุณสมบัติ ในการต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นการสกัดกรดเฟรูลิกอิสระออกจากข้าวโพดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การสกัดกรดเฟรูลิกอิสระในอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาวะของการสกัดกรดเฟรูลิกอิสระ (Free Ferulic Acid, FA) ในข้าวโพดหวานผ่านปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสด้วยด่าง (Hydrolysis Alkaline Extraction) และวิเคราะห์ปริมาณโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เชื่อมต่อ เครื่องตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง (HPLC-UV Method) โดยศึกษาสภาวะการสกัดกรดเฟรูลิกด้วยด่าง ได้แก่ ความเข้มข้นของด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 1.0 - 4.0 โมลาร์ อุณหภูมิการสกัด (อุณหภูมิห้อง -150 องศาเซลเซียส) และเวลาในการสกัดระหว่าง 30 - 150 นาที พบว่าสภาวะที่เหมาะสม ในการสกัดกรดเฟรูลิกได้ดีที่สุด คือ การสกัดในสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 3.0 โมลาร์ ในเวลา 120 นาที ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณกรดเฟรูลิกโดยใช้ชนิดของเฟส เคลื่อนที่เป็นสารละลายผสมระหว่างเมทานอลต่อกรดอะซิติกเข้มข้นร้อยละ 1.0 ในอัตราส่วน 30 ต่อ 70 ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห์พบค่าความแม่นยำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ค่าความเข้มข้น ตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าร้อยละการกลับคืนเท่ากับร้อยละ 117.3 และจากกลุม่ ตัวอยา่ งพบปริมาณของกรดเฟรูลิกอิสระสูงสุดเทา่ กับ 7.55 มิลลิกรัมตอ่ ขา้ วโพดหวาน 1.0 กรัม จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าการสกัดกรดเฟรูลิกด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก และได้ผลที่ยอมรับได้ สามารถเป็นแนวทางในการสกัดกรดอิสระเพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อไป

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • กรรณิการ์ ศรีสมบูรณ์ และ จิริสุดา ญาณไพศาล