นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

การบรรยายเรื่อง “แนวโน้มงานวิจัยของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต”วิทยากรโดย คุณคงศักดิ์ ดอกบัว แข่งขันการประกวดโครงงานวิจัย โครงร่างวิจัย นวัตกรรรมวิจัย และวิจัยสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

โครงการประกวดโครงงาน (Project) และโครงงานสหกิจศึกษา

การแข่งขันประกวดโครงร่างงานวิจัย โครงงานวิจัย และโครงงานสหกิจศึกษาที่เสนอโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์และการนำเสนอผลงานวิจัย

การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่การพัฒนายั่งยืน” โดย ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต -กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 2ึ7 มิถุนายน 2560

ข้อมูลนักวิจัย

แสดงนักวิจัยของคณะ พร้อมทั้งข้อมูลงานวิจัย

Learn More

ข้อมูลงานวิจัย

โครงการงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Learn More

สถิติงานวิจัย

สถิติการทำงานวิจัยแต่ละปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Learn More

เครื่องมือสำหรับวิจัย

รายละเอียดและข้อมูลครุภัณฑ์ สำหรับทำงานวิจัย

Learn More
\