รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. นพรัตน์ ภัยวิมุติ
  • nopparat paivimut
  • สาขา วิทยาการคอมพิวเเตอร์
  • -
  • nopparat.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจข้อมูลความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/สังคม การรับข้อเสนอโครงการ การติดตามผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดทำทำเนียบที่ปรึกษาและวิทยากร ตลอดจนการเก็บสารสนเทศจากการจัดการความรู้เรื่องเล่าจากการบริการวิชาการ (2) เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบสารสนเทศเพื่องานบริการวิชาการ ซึ่งพัฒนาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยภาษาพีเอชพีโดยใช้โค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์ค พัฒนาระบบตามหลักวงจรการพัฒนาระบบโดย รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม พัฒนาระบบงานใหม่สำหรับใช้บริหารงานบริการวิชาการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ (2) แบบสอบถามความถูกต้องในการใช้สารสนเทศของระบบงาน แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัย 1) ได้ระบบสารสนเทศจัดการงานบริการวิชาการที่มีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการติดตามโครงการ และการประชาสัมพันธ์ 2) ผลการประเมินความถูกต้องของระบบ โดยผู้ใช้ระบบงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบงานบริการวิชาการ พบว่า ผลประเมินความถูกต้องของระบบงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (x ̅=4.16)

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ศรีสุดา สรนันต์ศรี , ศราวุฒิ คลังภูเขียว , ยุทธนา เนียมอ่ำ

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 04:00:44