รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

หมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจจับแก๊ส

บทคัดย่อ ( Abstract )

ในงานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาหมึกพิมพ์เพื่อใช้สำหรับประดิษฐ์เซ็นเซอร์แก๊ส (gas sensor) ต้นแบบเซ็นเซอร์แก๊สถูกทดสอบกับแก๊สที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แอมโมเนีย เอทานอล เมทานอล อะซีโทน เป็นต้น หมึกพิมพ์ถูกพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการรับรู้แก๊สโดยใช้พอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผสมลงไปในโครงสร้างของหมึกพิมพ์ ต้นแบบเซ็นเซอร์แก๊สที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้เป็นตัวตรวจจับแก๊สราคาประหยัด แก้ปัญหาต้นทุนที่สูงของเครื่องตรวจจับแก๊ส อีกทั้งเนื่องจากการมีคุณสมบัติที่โค้งงอได้ของตัวเซ็นเซอร์ ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาเป็นตัวตรวจจับแก๊สแบบสวมใส่ได้ (wearable gas sensor)

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุดมเดช ภักดี
  • บุญชัย ด้วงสวัสดิ์
  • อนัญญา ไทยบุญนาค
  • สุวรรณา รุ่งเรือง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2020-06-18 12:21:19