รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน (T-test) ของผู้ใช้บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตฯ (3) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย และ(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตฯ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 36 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตฯ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเมื่อประเมินผลการเรียนรู้โดยนำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ T-test Dependent พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลจากการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากผลงานที่มอบหมายพบว่า นักศึกษาร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติและส่งงานในส่วนของกิจกรรมของแต่ละบทเรียนได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบนำตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=4.49, S.D.=0.06) และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.70, S.D.=0.36)

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • เกรียงไกร พละสนธิ