รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า
 • Kanchit Kamlangkla
 • สาขา ฟิสิกส์
 • -
 • kanchit.k@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และ เพิ่มมูลค่าทางการตลาดกล้วยหอมทองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

บทคัดย่อ ( Abstract )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีรากฐานมาจากการหลอมรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน 3 แห่งคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้หรือการช่างสตรีพระนครใต้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯหรือวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญทางด้านช่างอุตสาหกรรม และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ มีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญในด้านบริหารธุรกิจการตลาดและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงนับว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน 4 กลุ่มความรู้คือ กลุ่มการบริหารจัดการ (Management) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy Industry) กลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ การจัดการอาหารปลอดภัย สุขภาพและความงาม และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการกำหนดภารกิจด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยของหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความสำคัญในการผลิตผลงานวิชาการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติภายใต้ระบบบริหารจัดการวิจัย กล่าวคือ มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัยเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยที่มีคุณภาพและผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณค่า โดยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รวมทั้งการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อการทำงานทางด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ตามที่เครือข่ายขอความร่วมมือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีเครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดเพชรบุรีในด้านการร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า
 • ดร.ประนัดฎา พิมสี
 • ดร.โสภา หนูแดง
 • ดร.สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
 • ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
 • ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-22 03:59:11