โครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ใหญ่-ตาอิน) หมู่ 4 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน” (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ พื้นที่โครงการวิจัยวนเกษตรบางกะเจ้า หมู่ 3 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนร่วมกับสัญญาณบลูทูทเพื่อออกแบบและสร้างรถหุ่นยนต์

ข้อมูลนักวิจัย

แสดงนักวิจัยของคณะ พร้อมทั้งข้อมูลงานวิจัย

Learn More

ข้อมูลงานวิจัย

โครงการงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Learn More

สถิติงานวิจัย

สถิติการทำงานวิจัยแต่ละปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Learn More

เครื่องมือสำหรับวิจัย

รายละเอียดและข้อมูลครุภัณฑ์ สำหรับทำงานวิจัย

Learn More