รายละเอียดสิทธิบัตร

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่อผลงาน

โคมไฟ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากเถาวัลย์แดงมีแนวคิดการออกแบบมาจากการที่ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการใน จ.ราชบุรี พบว่ามีการผลิตเฟอร์นิเจอร์และโคมไฟ ซึ่งมีเถาวัลย์เป็นวัสดุในที่อยู่พื้นที่ แต่จากความต้องการทางตลาดผู้บริโภคพบว่าต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการออกแบบชุดโคมไฟที่มีรูปแบบที่ทันสมัย โดยการนำเถาวัลย์แดงซึ่งวัสดุในท้องถิ่นมาผลิตเป็นวัสดุในการออกแบบโดยใช้เส้นโลหะเป็นโครงสร้าง การออกแบบชุดโคมไฟเถาวัลย์แดงประกอบด้วย โคมไฟแบบตั้งโต๊ะ โคมไฟแบบแขวนเพดานและโคมไฟแบบติดผนังทั้งนี้เพื่อตอบสนองตามความต้องการนำไปใช้งานของผู้บริโภค

เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

2002004526

เผยแพร่ในระดับ

ระดับชาติ

ประเภทสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ออก

Jun 14, 2566

วันที่หมดอายุ

Oct 1, 2573