ติดต่อเรา

ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

คณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พี่เลี้ยงนักวิจัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย