รายชื่อนักวิจัย

User Email Major
อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ นักวิจัย akravuti.c@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ประเสริฐ เผ่าชู ประเสริฐ เผ่าชู นักวิจัย prasert.p@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
เอื้อมฟ้า นาคโต เอื้อมฟ้า นาคโต นักวิจัย aoumfar.n@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
จิราภรณ์ สัพทานนท์ จิราภรณ์ สัพทานนท์ นักวิจัย jiraporn.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ครรชิต กำลังกล้า ครรชิต กำลังกล้า นักวิจัย kanchit.k@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
วรรณวดี สุขแจ่ม วรรณวดี สุขแจ่ม นักวิจัย vanvadee.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
วรรณิสา แก้วบ้านกรูด วรรณิสา แก้วบ้านกรูด นักวิจัย wannisa.k@mail.rmutk.ac.th เคมี
สุภาพร จันทร์คง สุภาพร จันทร์คง นักวิจัย supaporn.c@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
จตุรวิชญ์ รัตนพลที จตุรวิชญ์ รัตนพลที นักวิจัย jaturawit.r@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
สุพจน์ สระทองหลาง สุพจน์ สระทองหลาง นักวิจัย suphot.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
อนุรักษ์ นวพรไพศาล อนุรักษ์ นวพรไพศาล นักวิจัย anurag.n@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
กรีฑายุทธ เพิงใหญ่ กรีฑายุทธ เพิงใหญ่ นักวิจัย kreethayut.p@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
วิริยะ ศิริชานนท์ วิริยะ ศิริชานนท์ นักวิจัย wiriya.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
วราพร กรอบทอง วราพร กรอบทอง นักวิจัย varaporn.k@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
สมศรี จำเริญภิญโญ สมศรี จำเริญภิญโญ นักวิจัย somsri.j@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
นุชริน ทองพูล นุชริน ทองพูล นักวิจัย nucharin.t@mail.rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
วิกานดา สุภาสนันท์ วิกานดา สุภาสนันท์ นักวิจัย wikanda.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
จตุพล ขาวฟอง จตุพล ขาวฟอง นักวิจัย jatuphol.k@mail.rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
สมคิด รักษาทรัพย์ สมคิด รักษาทรัพย์ นักวิจัย somkid.r@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ภิรดี ฤทธิเดช ภิรดี ฤทธิเดช นักวิจัย piradee.r@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ภาณุภัทร ตางาม ภาณุภัทร ตางาม นักวิจัย panupat.t@rmutk.ac.th ชีววิทยา
ธวิช อินทรพันธุ์ ธวิช อินทรพันธุ์ นักวิจัย tavich.i@rmutk.ac.th ชีววิทยา
นิสิต เรืองสว่าง นิสิต เรืองสว่าง นักวิจัย nisit.r@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
พลวัต นิวเคลียร์ พลวัต นิวเคลียร์ นักวิจัย paulwatt.n@rmutk.ac.th ชีววิทยา
พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ นักวิจัย phichamon.n@rmutk.ac.th ชีววิทยา
สาโรช เจริญศักดิ์ สาโรช เจริญศักดิ์ นักวิจัย saroj.c@rmutk.ac.th ชีววิทยา
วาสนา พรรณเทวี วาสนา พรรณเทวี นักวิจัย wasana.p@rmutk.ac.th ชีววิทยา
พัชณี ศรีคำสุข พัชณี ศรีคำสุข นักวิจัย phatchani.s@rmutk.ac.th ชีววิทยา
ดวงสุรีย์ แสนสีระ ดวงสุรีย์ แสนสีระ นักวิจัย duangsuree.s@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
สุรภพ สุทธิวิเศษ สุรภพ สุทธิวิเศษ นักวิจัย surapop.s@rmutk.ac.th ชีววิทยา
กาญจนา ชินสำราญ กาญจนา ชินสำราญ นักวิจัย kanjana.c@rmutk.ac.th ชีววิทยา
เพ็ชร สุธิภรณ์ เพ็ชร สุธิภรณ์ นักวิจัย pornpate.p@rmutk.ac.th ชีววิทยา
ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ นักวิจัย rutairat.s@rmutk.ac.th ชีววิทยา
ภัทริณี ไวท์ ภัทริณี ไวท์ นักวิจัย pattarinee.k@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง นักวิจัย supasilpp@hotmail.com ฟิสิกส์
สุจิตต์ ศรีชัย สุจิตต์ ศรีชัย นักวิจัย suchit.s@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ฉัตรชัย พะวงษ์ ฉัตรชัย พะวงษ์ นักวิจัย chutchai.p@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ชุติมา อุปถัมภ์ ชุติมา อุปถัมภ์ นักวิจัย chutima.o@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ดิเรก บุญธรรม ดิเรก บุญธรรม นักวิจัย direk.b@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ชุติมา ภาคสัญไชย ชุติมา ภาคสัญไชย นักวิจัย chutima.p@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
อุดมเดช ภักดี อุดมเดช ภักดี นักวิจัย udomdej.p@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
จิระวัฒน์ จันทรังษี จิระวัฒน์ จันทรังษี นักวิจัย chirawat.c@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
อภิชาติ พองพลา อภิชาติ พองพลา นักวิจัย apichard.p@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ชาญวิทย์ มุสิกะ ชาญวิทย์ มุสิกะ นักวิจัย chanwit@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
กุลชยา พงษ์แสวง กุลชยา พงษ์แสวง นักวิจัย kulchaya.p@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
สุดใจ งามสุริยะพงศ์ สุดใจ งามสุริยะพงศ์ นักวิจัย sudjai.n@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ฉัตรชัย รักถิ่น ฉัตรชัย รักถิ่น นักวิจัย chatchai.r@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
สถิระ ชัยชนะกลาง สถิระ ชัยชนะกลาง นักวิจัย sathera.ch@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ชนาเนตร อรรถยุกติ ชนาเนตร อรรถยุกติ นักวิจัย chananate@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี นักวิจัย piya@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
สุรีพร นวลนิ่ม สุรีพร นวลนิ่ม นักวิจัย sureeporn.n@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ศรีสุดา สรนันต์ศรี ศรีสุดา สรนันต์ศรี นักวิจัย srisuda.s@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ครรชิต กำลังกล้า ครรชิต กำลังกล้า นักวิจัย kanchit.k@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
นพรัตน์ ภัยวิมุติ นพรัตน์ ภัยวิมุติ นักวิจัย nopparat.p@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
สิริอร นุชผดุง สิริอร นุชผดุง นักวิจัย sirion.n@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
อรัญ มะลิทอง อรัญ มะลิทอง นักวิจัย arun.m@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์ สมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์ นักวิจัย somsak.s@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชัยวัฒน์ ทีฆวาณิช ชัยวัฒน์ ทีฆวาณิช นักวิจัย chaiwat.t@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชัยมิตร แสวงมงคล ชัยมิตร แสวงมงคล นักวิจัย chaimitr.s@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โสภา หนูแดง โสภา หนูแดง นักวิจัย sopa.n@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิไลลักษณ์ ชูช่วย วิไลลักษณ์ ชูช่วย นักวิจัย wilailak.c@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
สมชาย ดิษฐาภรณ์ สมชาย ดิษฐาภรณ์ นักวิจัย somchye.d@mail.rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ นักวิจัย boonchai.d@mail.rmutk.ac.th เคมี
ชูศรี ไพศาลอุดมศิลป์ ชูศรี ไพศาลอุดมศิลป์ นักวิจัย chusri.p@rmutk.ac.th เคมี
ปิยนุช นาคพงศ์ ปิยนุช นาคพงศ์ นักวิจัย piyanuch.n@mail.rmutk.ac.th เคมี
จารุรัตน์ นิยมเกียรติกุล จารุรัตน์ นิยมเกียรติกุล นักวิจัย jarurat.n@rmutk.ac.th เคมี
เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล นักวิจัย tapparat.l@rmutk.ac.th เคมี
ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ นักวิจัย sasiwimol.w@rmutk.ac.th เคมี
วินัย อวงพิพัฒน์ วินัย อวงพิพัฒน์ นักวิจัย winai.o@rmutk.ac.th เคมี
ประนัดฎา พิมสี ประนัดฎา พิมสี นักวิจัย pranudda.p@mail.rmutk.ac.th เคมี
รัฐพล หงส์เกรียงไกร รัฐพล หงส์เกรียงไกร นักวิจัย rattapon.h@mail.rmutk.ac.th เคมี
วันทนา มงคลวิสุทธิ์ วันทนา มงคลวิสุทธิ์ นักวิจัย wantana.m@mail.rmutk.ac.th เคมี
จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา นักวิจัย janchai.p@rmutk.ac.th เคมี
นิรมล วรสิษฐ นิรมล วรสิษฐ นักวิจัย niramon.w@rmutk.ac.th เคมี
นิตยา สำเร็จผล นิตยา สำเร็จผล นักวิจัย nittaya.s@rmutk.ac.th เคมี
ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย นักวิจัย prasert.s@mail.rmutk.ac.th เคมี
กนกพร บุญทรง กนกพร บุญทรง นักวิจัย kanokporn.b@rmutk.ac.th เคมี
อุษารัตน์ คำทับทิม อุษารัตน์ คำทับทิม นักวิจัย usarat.k@mail.rmutk.ac.th เคมี
ณิชชาอร ชูเมือง ณิชชาอร ชูเมือง นักวิจัย nichaonn.c@mail.rmutk.ac.th เคมี
อลงกรณ์ อยู่สำราญ อลงกรณ์ อยู่สำราญ นักวิจัย alongkorn.y@mail.rmutk.ac.th เคมี
วรพรรณ พรมศิลา วรพรรณ พรมศิลา นักวิจัย worapan.p@mail.rmutk.ac.th เคมี
ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม นักวิจัย patipak.p@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
สุรวิทย์ นันทการัตน์ สุรวิทย์ นันทการัตน์ นักวิจัย surawit.n@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
นชพรรณ จั่นทอง นชพรรณ จั่นทอง นักวิจัย nachaphan.j@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
อนัญญา ไทยบุญนาค อนัญญา ไทยบุญนาค นักวิจัย ananya.t@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
พรรัก เชาวนโยธิน พรรัก เชาวนโยธิน นักวิจัย pornrak.c@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
สุวรรณา รุ่งเรือง สุวรรณา รุ่งเรือง นักวิจัย suvanna.r@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
นรีรัตน์ สร้อยศรี นรีรัตน์ สร้อยศรี นักวิจัย nareerat.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เตือนใจ แดงศรี เตือนใจ แดงศรี นักวิจัย tuanjai.d@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา นักวิจัย thanawan.v@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ดิเรก กาญจนรูจี ดิเรก กาญจนรูจี นักวิจัย dirak.k@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
บุญเชิญ ดิษสมาน บุญเชิญ ดิษสมาน นักวิจัย boonchoen.d@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ณัฐชัย สงวนทรัพย์ ณัฐชัย สงวนทรัพย์ นักวิจัย nutchai.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
สูนฤต เงินส่งเสริม สูนฤต เงินส่งเสริม นักวิจัย sunarit.n@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
สุริยา สงค์อินทร์ สุริยา สงค์อินทร์ นักวิจัย suriya.s@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
บุญศักดิ์ สมบุญรอด บุญศักดิ์ สมบุญรอด นักวิจัย boonsak.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง นักวิจัย wichai.p@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
นงค์นุช กลิ่นพิกุล นงค์นุช กลิ่นพิกุล นักวิจัย nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กิตติ จรินทร์ทอง กิตติ จรินทร์ทอง นักวิจัย kitti.j@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ภัทธิรา เลิศปฤงคพ นักวิจัย pattira.l@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
เบญจวรรณ สุธรรมรักษ์ เบญจวรรณ สุธรรมรักษ์ นักวิจัย benjawan.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
อาฒยา สันตะกุล อาฒยา สันตะกุล นักวิจัย ataya.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล นักวิจัย savarak.c@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ นักวิจัย prapaporn.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
วรัศมน เชื้อฟัก วรัศมน เชื้อฟัก นักวิจัย warassamon.c@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
บุรณี อดิศรพันธ์กุล บุรณี อดิศรพันธ์กุล นักวิจัย buranee.a@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สุญาณี เดชทองพงษ์ สุญาณี เดชทองพงษ์ นักวิจัย suyanee.d@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ นักวิจัย rungtiva.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ปริญญา สัญญะเดช ปริญญา สัญญะเดช นักวิจัย parinya.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มนต์ชัย น้อยคำสิน มนต์ชัย น้อยคำสิน นักวิจัย monchai.n@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
จิตรกร ผดุง จิตรกร ผดุง นักวิจัย jittrakorn.p@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สินีภรณ์ วัฒนจินดา สินีภรณ์ วัฒนจินดา นักวิจัย sineeporn.w@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ประวัติ เลิศจันทรางกูร ประวัติ เลิศจันทรางกูร นักวิจัย prawat.l@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ประภาพร ร้อยพรมมา ประภาพร ร้อยพรมมา นักวิจัย prapaporn.r@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล นักวิจัย pramote.c@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ประเสริฐ อยู่สำราญ ประเสริฐ อยู่สำราญ นักวิจัย prasert.y@mail.rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
อ้อมใจ บุษบง อ้อมใจ บุษบง นักวิจัย ormchai.b@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี นักวิจัย piewpan.p@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
มนรดา ศิริมงคล มนรดา ศิริมงคล นักวิจัย monrada.s@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
อาทิตยา มีหนองหว้า อาทิตยา มีหนองหว้า นักวิจัย atittaya.m@mail.rmutk.ac.th เคมี
อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ นักวิจัย ithinath.t@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เอมอร ชนะกุล เอมอร ชนะกุล นักวิจัย emorn.c@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
กิติศาสตร์ กระบวน กิติศาสตร์ กระบวน นักวิจัย kitisart.k@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
พรพิมล บาลี พรพิมล บาลี นักวิจัย pornpimon.bl@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ นักวิจัย putkrong.p@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
supharoek supharoek นักวิจัย supharoek.c@rmutk.ac.th -
\