ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ

ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ
ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ

อีเมล
prapaporn.s@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
รับราชการเมื่อ 2535 ทำงานที่แรก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โอนมาที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ (มทรก.) จนถึงปัจจุบัน


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี