ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล

ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล
ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล

อีเมล
pramote.c@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
Statistical Process Control, Quality Control, Optimization, Mathematics model, ODE, PDE


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี