พลวัต นิวเคลียร์

พลวัต นิวเคลียร์
ดร. พลวัต นิวเคลียร์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. พลวัต นิวเคลียร์

อีเมล
paulwatt.n@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เกี่ยวกับตัวเรา
Biology, Biotechnology, Natural products, Bioactive compound, Bio-energy, Genetic, Ecology, Environment, and Conservation


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี