ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม

ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม

อีเมล
patipak.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์

เกี่ยวกับตัวเรา
-


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การจัดการของเสียจากการล้างหมึกพิมพ์ออฟเซตลิธอกราฟี 37 ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559