ฉัตรชัย พะวงษ์

ฉัตรชัย พะวงษ์
ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์

อีเมล
chutchai.p@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ฟิสิกส์

เกี่ยวกับตัวเรา
อินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์แบบต่าง ๆ โพลาไรเซชั่นของแสงการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ โดยสามารถนำความรู้เรื่องแสงโพลาไรซ์มาประยุกต์ใช้ในชุดอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หา ดัชนีหักเหของสารการวัดความหนาของฟิล์มบางรวมทั้งค่าการหน่วงเฟสในผลึกบางชนิด นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนในเด็กอาชีวศึกษา


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี