สินีภรณ์ วัฒนจินดา

สินีภรณ์ วัฒนจินดา
ผศ. สินีภรณ์ วัฒนจินดา

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. สินีภรณ์ วัฒนจินดา

อีเมล
sineeporn.w@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

เกี่ยวกับตัวเรา
ถ่ายภาพ


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี