พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์

พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์
ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์

อีเมล
putkrong.p@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

เกี่ยวกับตัวเรา
- Minimally-processed fruit and vegetables - Post-harvest technology of fruit and vegetables - Edible film and coating for fruit and vegetables - Food Science - Food Safety


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนา pH-Sensing Film โดยใช้แอนโทไซยานินจากข้าวก่ำเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์ฉลาด 12 ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2562
2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟสกัดเย็นเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย: กรณีศึกษา กาแฟชุมพร 11 ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563