กุลชยา พงษ์แสวง

กุลชยา พงษ์แสวง
กุลชยา พงษ์แสวง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
กุลชยา พงษ์แสวง

อีเมล
kulchaya.p@rmutk.ac.th

ประจำสาขา
วิทยาการคอมพิวเเตอร์

เกี่ยวกับตัวเรา
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )

  • The Development and Efficiency Validation of Computer-Assisted Instruction For English 1 Course ปีที่ 2 ฉบับที่ -
    ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ คร้งที่ 2
    ผู้จัด : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ คร้งที่ 2
    วันที่ : Jun 19, 2566 ถึง Jun 19, 2566
    12

สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี