ณิชชาอร ชูเมือง

ณิชชาอร ชูเมือง
ดร. ณิชชาอร ชูเมือง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. ณิชชาอร ชูเมือง

อีเมล
nichaonn.c@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
เคมี

เกี่ยวกับตัวเรา
เคมี


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี